Oldal kiválasztása

Karbantartási és szavatossági útmutató

Az ajtóelemek kizárólagosan beltéri használatra alkalmazhatóak, termékeink igénybevételi osztályokba sorolása az alábbiak szerint történik.

Az I. klíma-kategóriába tartozó termékek olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t= 18-23 Co, RL= 30-50%.
Az ettől eltérő klímakategóriába tartozó klímatech, nedvestéri, hanggátló és tűzgátló ajtóink külön alkalmassági dokumentációval kerülnek átadásra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a termékválasztás mindig az ajtóval elválasztott helységek klimatikus viszonyaihoz igazodó legyen a deformáció elkerülése érdekében!
Ha az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok – páraterhelt fürdőszoba, fűtetlen kamra, mindig nyitott ablak vagy lakásból nyíló pincelejáró, garázs-, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő termékek: a klímatech és az alupaneles ajtók biztosítanak megoldást.

Nagyon fontos, hogy a beszerelést követően biztosítsa a helyiségek közötti azonos klimatikus viszonyokat, ezt elsősorban az ajtó nyitott állapotba történő állításával teheti meg.
Amennyiben fűtési szezonban történik a beszerelés, biztosítani kell a lassú folyamatos felfűtést (napi fél-1 fok emelésével elérni a használati hőmérsékletet).
Az esetleges páralecsapódásból eredő hibák nem tartoznak a szavatosság hatálya alá.

EFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
• • Tok: a tokmélység csökkenésével a tok keresztmetszete is csökken, ezért beépítetlen állapotában kevésbé stabil, a környezeti változások miatt deformálódhat, lapra és élre is elgörbülhet. Szakszerű beépítéskor ez a deformáció kivétel nélkül korrigálható.
• • Lap: Termékeink jelentős része az általános síklapúság 3. tűrési osztályába sorolt. Ez a besorolás az ajtólap deformációját 4 mm-ig engedi, 2100 mm-es névleges magassági méretig bezárólag. Ilyen mértékű deformációt megléte esetén szereléskor a tok ajtólaphoz állításával szüntessük meg.
• • 4 mm feletti deformáció esetén, a kifogásolt ajtólapot újragyártjuk kollégánkkal egyeztetett időpontban:
o ha az a kicsomagoláskor már bizonyítottan (fotó) megvolt, valamint,
o ha az elszállítás és a beszerelés közben eltelt időben a terméket a gyártó
által meghatározottak szerint tárolták
• Az ajtólap deformációjára 2250 mm-es névleges magassági méretig vállalunk szavatosságot!
DEFORMÁCIÓ MÉRÉSE
Ajánlott eszközök: 2m hosszú vízmérték, és egy arra alkalmas mérővonalzó.
• • A deformáció mértékét mindig a lap homorú oldalán mérjük, a lap élétől kb. 40-50 mm-re a
zár és a kilincs oldalán egyaránt.
• • Ügyeljünk rá – a mérés pontossága érdekében-, hogy a vízmértéket ne szorítsuk túl erősen a
lap felületére!

ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS:
A termék általános tisztító és ápolószerekkel tisztítható. A szennyeződések enyhén nedves tisztítószeres ruhával eltávolíthatók. Karcoló tisztító és súrolószereket ne használjon! Javasoljuk a viaszos bútorápoló krém használatát.
A pántok és a zárak sem igényelnek karbantartást, olajozást.
A HIBÁS TELJESÍTÉSRE ÉS A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A hibás teljesítésre, szavatossági helytállásra és igényérvényesítésre a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai vonatkoznak:
HIBÁS TELJESÍTÉS
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Fogyasztó és vállakozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyezhetetlen.
KELLÉKSZAVATOSSÁG
A kellékszavatosság a kötelezett helytállási kötelezettsége a visszterhes szerződésekben a szerződési érdek megsértése esetére:
A kötelezett szavatol azért, hogy a szolgáltatás a teljesítéskor megfeleljen a szerződésben vagy a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.
A jogosult a hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igényét csak a vele szerződéses kapcsolatban álló kötelezettel szemben érvényesítheti.
A kellékszavatossági igény csak akkor érvényesíthető, ha
• • a szolgáltatás már a teljesítéskor hibás, vagy
• • legalábbis a hiba oka a teljesítés idején már fennállott.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a Ptk. megállapította rangsor alapján igényelhet:
a./ kijavítást, vagy kicserélést
• kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek
– másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többlet költséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b./ az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
A kijavítást, vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A 19/2014. (IV.
7
29.) NGM rendelet 5.§ alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni!
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A késedelemből eredő kárért a jogosult felelős.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el.
TERMÉKSZAVATOSSÁG
Csak a fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésben értelmezhető!
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Gyártónak minősül: a termék előállítója és forgalmazója
A vállalkozás által, fogyasztónak eladott termék (beltéri ajtó) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy. ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.
A gyártó csak azokért a hibákért tartozik helytállni, amelyek akkor keletkeztek, amikor a termék még az ellenőrzése alatt állt!
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.

Szavatossági igénye érvényesíthetősége érdekében az alábbi hibákat A BEÉPÍTÉS ELŐTT késedelem nélkül jelezze:
• • hiányzó alkatrész
• • felületi (mechanikai) sérült tok
8
• • felületi (mechanikai) sérült lap
• • nem megfelelő alkatrész
• • nem megfelelő tartozék-kiegészítő
• • nem megfelelően pozícionált vasalatok
• • nem megfelelő szín
• • nem megfelelő üveg
• • nem megfelelő típus
• • nem megfelelő nyitásirány
• • méretprobléma
• • deformáció (kicsomagoláskor észlelhető!)
Beépítés után a fenti kifogásokra már nem fogadunk el hibabejelentést!
NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A TERMÉK ELŐÁLLÍTÓJÁNÁL A SZAVATOSSÁGI IGÉNY AZ ALÁBBI ESETEKBEN:
• a beépítés után jelzett:
o külsőmechanikaisérülés(laponvagytokon)esetén o nem megfelelő szín esetén
o nem megfelelő vagy hibás üveg esetén
o hiányzómarásokesetén
o nem megfelelő fazon esetén
o méretproblémaesetén
o nem megfelelően pozícionált vasalatok esetén
o nem megfelelő nyitásirány esetén
• hibás felmérés és termék igénylés miatt bekövetkező problémák esetén: o nem megfelelő termék került az adott igénybevételi helyre
o nem megfelelő termék került az adott klimatikus térbe
• • nem szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén
• • nem elégséges szellőztetés, páralecsapódás esetén
• • helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
• • szándékos károkozás esetén
• • szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén
• • karbantartás elmulasztása esetén
• • A felmérés és az átadás / átvételi jegyzőkönyv alapján a tervezetthez/megadottakhoz
képest a klimatikus, illetve a használati körülmények később megváltoztak
A GYÁRTÓ VÁLLALÁSA AZ ÜZEMI ÁTVÉTELKOR ÉSZLELT HIBA ESETÉN:
• •
a gyártó vállalja a javítást vagy az újragyártást
a javítás vagy az újragyártás ideje, kollégánkkal egyeztetve: Hibás lap esetén:
o laminált:2munkanap,
o egyéb: 4 munkanap (készlethiány esetén a rendeléssel növelt időtartam) Hibás vagy hiányzó tok, illetve tokalkatrész esetén:
o laminált:darabszámfüggvényébenmegvárható,
o egyéb: 4 munkanap
Hibás csiszolt, figurás vagy edzett üveg esetén: 10 munkanap Hiányzó szellőzőrács vagy egyéb marások: soron kívül

Egyéb hiba: egyeztetés alapján
SZAVATOSSÁGI ÜGYKEZELÉS:
Az elszállított áru gyártóra vonatkozó szavatossági ügykezeléséhez az alábbi dokumentumok megléte szükséges:
• • a vásárolt termék megrendelője és megrendelés száma
• • a vásárolt áru számlamásolata
• • a vásárolt áru szállítólevele
• • a Felmérési adatlap
• • a termék beépítési jegyzőkönyve a szerelés idejének feltüntetésével
• • a hibás, hiányzó alkatrész pontos megnevezése matrica vagy megrendelés szerint
• • a fotókkal dokumentált hiba, kifogás leírása
• • a hiba észlelésének ideje a beépítéstől számítva (mikor jelentkezett a hiba, dátum)
Kérjük, hogy a kifogásolt alkatrészt minden esetben szállítsa vissza üzemünkbe, kollégánkkal való előzetes egyeztetést követően. Ez feltétele a szavatossági eset kivizsgálásának és javításának, illetve jóváírásának.